Skip links

Kişisel Verilerin Korunması

Formlar Aracılığıyla Alınan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kliniğimiz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla bazı kişisel verilerinizi (adınız, soyadınız, şifreniz, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız gibi) talep etmekte olup, süreçleri yürütmek. Açık rızanıza istinaden kişisel verileriniz, işbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamak kaydıyla herkesin erişemeyeceği bir ortamda işlenecek ve saklanacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kliniğimizde kişisel veriler; Ticari faaliyetlerin planlanması ve icrası, yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklanan bilgilendirmeler yapılması, doğrudan tarafımızca sağlanmayan ve uzmanlık alanımız dışında kalan konularda tüketici şikayetlerinin çözümlenmesi, açık rıza vermeniz halinde ticari elektronik ileti gönderilmesi, denetlenmesi Faaliyetlerin Kliniğimiz prosedürlerine ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak için gereklidir. Faaliyetlerin planlanması ve icrası, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirketimizin itibarının korunmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, talep ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesi, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla faaliyetler yürütmekteyiz. İlgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde, hukuka ve dürüstlük kurallarına ve işlendikleri amaca uygun, sınırlı ve orantılıdır. veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklama esaslarına uygun olarak işlenecektir. Kişisel verileriniz kısmen veya tamamen otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir. işlemler yoluyla işlenebilir. Toplanan bilgiler, sizin bilginiz veya aksi yöndeki talimatınız dışında üçüncü şahıslarla paylaşılmaz, faaliyet dışında hiçbir sebeple ticari amaçla kullanılmaz ve satılmaz.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için, tarafınızca elde edilen kişisel veriler, hukuka ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak ve Kişisel Verilerin işlendikleri süre kadar, sınırlı ve orantılı olarak saklanması ilkelerine uygun olarak KVKK’da öngörülen şekilde muhafaza edilmektedir. İlgili mevzuata uygun olarak veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar. veya işbirliği yapılan yurtiçi/uluslararası/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve şirketimizin danışmanları veya çözüm ortakları, diğer grup şirketleri, diğer yetkili kurum ve kuruluşlar, tedarikçiler veya alt yüklenicilerle Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği ölçüde. Kişi veya kuruluşlarla, kanunen yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri ile hukuki yetkileri dahilinde talep edilen amaçla sınırlı olarak, diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği veya zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlarla ve talebi halinde resmi makamlarla paylaşılabilir. resmi makamlar. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca açık rızanız olmaksızın üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz internet sitemiz aracılığıyla yazılı, sözlü veya elektronik olarak toplanabilecektir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel veriler ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel veriler Kliniğimiz tarafından resen veya ilgililerin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. kişisel veri sahibi. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca yerine getirilecektir. Kişisel verileri silme, yok etme veya anonimleştirme yükümlülüğümüzün doğduğu tarihten itibaren 3 ay içerisinde kişisel veriler silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Şirketimize ulaşarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinizde;

a) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren tüm şartlar ortadan kalkmışsa; Talebe konu kişisel verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Talebiniz en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacak ve tarafınıza bilgi verilecektir.

b) Kişisel veri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu kişisel veri üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durum üçüncü kişilere bildirilir; Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılması sağlanmaktadır.

c) Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartların tamamı ortadan kalkmamışsa, KVK Kanunu’nun 13. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca talebiniz gerekçesi açıklanarak reddedilebilecek ve ret cevabı tarafınıza yazılı veya yazılı olarak bildirilecektir. en geç 30 gün içerisinde elektronik ortamda

 

Bu web sitesi, web deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanır.
× Whatsapp